You are here

为什么住在哥伦比亚这方面的经验?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1

很多国际品牌都入驻波哥大。

2

这里的商业中心有游乐区、餐厅和酒吧。

3

电影院扩大了商场的业务量。

相似的经历